Wymagania

PRZEPISY OGÓLNE
do egzaminów na stopnie psa wspomagającego ratownika.

AUTORYZACJA EGZAMINU

Egzamin autoryzowany jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe(WOPR). Pozytywne zdanie egzaminów uprawnia do wykonywania czynności(adekwatnie do stopnia zaliczonego egzaminu) na kąpieliskach strzeżonych przezratowników WOPR oraz na niestrzeżonych w ramach patroli WOPR.Do wszelkich spraw nieujętych w tych przepisach zastosowanie mają pozostałe przepisy WOPR.
Celem przyjęcia egzaminu powołuję się komisję w składzie: Przewodniczący KomisjiPsów ratowniczych przy ZW WOPR Województwa Pomorskiego – przyjmujący egzamin, Kierownik Grupy Ratowniczo Interwencyjnej z Psami WOPR AndrzejBełżyński – prowadzący egzamin.

ZASADY OGÓLNE

1. Celem egzaminów jest sprawdzenie przygotowania psa, w charakterzeadekwatnym do stopnia egzaminu, do pracy na kąpieliskach, w czasie imprez nawodach i nad wodami pod nadzorem uprawnionego członka WOPR oraz w czasiepatroli poza kąpieliskami strzeżonymi.
2. Za organizację egzaminów odpowiada Kierownik Grupy Interwencyjnej z Psami WOPR.
3. Pozytywne zaliczenie egzaminów jest dowodem odpowiedniego przeszkoleniapsa na określonym poziomie i pozwala na podjęcie pracy z uprawnieniami określonymi w pkt. 12.
4. Egzamin powinien być realizowany na wodach otwartych w jednym miejscu iczasie, a na 3 i 4 stopień na wodach bieżących lub morskich zgodnie zwymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Nr 358 z dnia 6 maja1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających wgórach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.( Dz. U. nr 57 zdnia 7 czerwca 1997r.).
5. Przy wszelkich ćwiczeniach związanych z holowaniem, za koniec ćwiczenia uważa się moment zetknięcia psich łap z dnem.
6. Za wyjątkiem psa stażysty, pozostałe stopnie wymagają weryfikacji (ponownego egzaminu) co roku, potwierdzonej wpisem w książce pracy psa. Brak weryfikacjijest równoznaczny z utratą uprawnień wynikających z posiadanego stopnia. W miejsce egzaminu weryfikującego posiadany stopień pies może przystąpić do egzaminu na stopień wyższy.
7. Pies stażysta w celu utrzymania stopnia musi przepracować 100 godzin realizując cele statutowe WOPR udokumentowane w książce pracy psa.
8. Jeżeli istnieją wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przewodnika lub psa,egzamin musi być odroczony na czas późniejszy.
9. Przyjmujący egzamin ma prawo odmówić przeprowadzenia ćwiczenia jeżeli piesnie jest pod pełną kontrolą przewodnika lub nie jest właściwie przygotowany dowykonania nakazanego ćwiczenia.
10. Przyjmujący egzamin obserwuje temperament uczestniczących psów odrozpoczęcia egzaminu aż do jego zakończenia. Jest zobligowany do dyskwalifikacji uczestniczących w egzaminie psów, których charakter w sposób oczywisty jest nieodpowiedni i odnotować powyższy fakt w książce pracy psa(agresja, nieufność, nadpobudliwość).
11. Za wszelkie przejawy agresji w stosunku do człowieka pies jest usuwany z egzaminu, a do kolejnego egzaminu może przystąpić po upływie 12 miesięcy.
12.Po zdaniu egzaminu pies jest uprawniony:
12.1 pies stażysta – do przebywania i szkolenia na terenie strzeżonego kąpieliskaoraz na plażach i terenach przywodnych pod nadzorem przewodnika.
12.2 młodszy pies wspomagający ratownika – do przebywania i szkolenia naterenie strzeżonego kąpieliska oraz plażach i terenach przywodnych w ramach drużyny WOPR.
12.3 pies wspomagający ratownika - do udziału w akcjach ratowniczych z udziałem ratowników WOPR, w tym Grupy Operacyjnej WOPR, patrolach z członkami WOPR.
12.4 pies ratownik – udziału w akcjach ratowniczych gdzie niezbędny jest udziałwięcej niż jednego ratownika lub udział ratownika jest niemożliwy.

OGRANICZENIA WIEKOWE

Pies musi mieć skończone w dniu egzaminu:
pies stażysta – 12 miesięcy
młodszy pies wspomagający ratownika – 18 miesięcy
pies wspomagający ratownika – 24 miesiące
pies ratownik – 36 miesięcy


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Przewodnik psa musi być osobą pełnoletnią. Na 3 i 4 stopień przewodnik psa musi posiadać uprawnienia ratownika WOPR i wyższe.
2. Zarówno właściciel jak i przewodnik muszą posiadać ważne legitymacje członkówWOPR, a przewodnik dodatkowo ważną legitymację WOPR na dany rokkalendarzowy.
3. Przewodnik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa podczas egzaminu.
4. Przewodnik musi w pełni panować nad psem. Za wszelkie przejawy niesubordynacji organizator ma prawo usunąć psa z egzaminu.
5. Wszystkie polecenia wydane przez organizatora i przyjmującego egzamin muszą być zaakceptowane i wykonane w sposób podany przez nich.
6. Właściciel psa ma obowiązek dostarczyć do organizatora świadectwo wymaganych szczepień oraz zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia psa przedrozpoczęciem egzaminów. Właściciel psa nie ma prawa reagować oraz pomagać przewodnikowi w czasie wykonywania ćwiczeń.
7. Użycie imienia psa w połączeniu z komendą słowną jest dozwolone tylko przez przewodnika. Pozorant nie ma prawa używać imienia psa.

WYNIKI

1. Każde ćwiczenie jest oceniane punktowo i wystawiana jest ocena zarówno przezprzyjmującego jak i prowadzącego egzamin. Końcowa ocena i punkty są średniąarytmetyczną i muszą dokładnie oddawać wykonanie ćwiczenia.
ocena doskonała – 96-100% możliwych do uzyskania punktów
ocena bardzo dobra – 90-95%ocena dobra – 80-89%
ocena zadawalająca – 70-79%
ocena niezadawalająca – poniżej 70%
2. Aby pies zaliczył egzamin musi osiągnąć nie mniej niż 70% punktów z każdego ćwiczenia.
3. Wynik egzaminu wpisywany jest do książki pracy psa.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na wyższy stopień jest przepracowaniemin. 100 godzin realizując cele statutowe WOPR, w tym przeprowadzenie min. 3 pogadanek na temat „Bezpiecznego korzystania z kąpielisk” w placówkach Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzone wpisem do książki pracy psa oraz przepracowanie min. 50 godzin na kąpielisku.
5. W przypadku nie zdania egzaminu do kolejnego egzaminu tego samego poziomu można przystąpić po upływie co najmniej 6 dni.
6. Wszelkie decyzje przyjmującego egzamin są ostateczne.
EGZAMIN NA STOPIEŃ PIES STAŻYSTA

Egzamin dzieli się na:

Część A: Posłuszeństwo
Część B: Praca w wodzie
Uwaga: warunkiem przystąpienia do części B egzaminu jest zaliczenie części A.

CZĘŚĆ A
Ćwiczenia:
1. Socjalizacja psa.
2. Chodzenie z przewodnikiem na luźnej smyczy.
3. Wykonywanie poleceń: siad, waruj, na polecenie przewodnika.
4. Pozostawanie w pozycji siad lub waruj na polecenie przewodnika – na odległości10 m.5. Aportowanie przedmiotów na lądzie.

CZĘŚĆ B
Ćwiczenia1.
Przepłynięcie 50 metrów.
2. Pływanie z przewodnikiem po trójkącie lub wieloboku na dystansie nie mniejszym niż 50 metrów.
3. Aportowanie przedmiotu z wody z odległości 10 metrów od linii brzegowej
4. Holowanie człowieka na dystansie 25m.

EGZAMIN NA STOPIEŃ MŁODSZEGO PSA WSPOMAGAJĄCEGO RATOWNIKA

Ćwiczenia:
1. Skok z wysokości 0,75 metra i przepłynięcie 200 metrów.
2. Holowanie przewodnika z pozorantem na dystansie 25 metrów.
3. Aportowanie przedmiotu z wody z odległości 20 metrów od linii brzegowej.
4. Holowanie osoby zmęczonej na dystansie 25 metrów za nadgarstek
5. Holowanie łodzi wiosłowej do brzegu na dystansie 25 metrów.
6. Zanoszenie sprzętu ratunkowego do tonącego.

EGZAMIN NA STOPIEŃ PSA WSPOMAGAJĄCEGO RATOWNIKA

Ćwiczenia dopuszczające do egzaminu:
1. Przepłynięcie 400 metrów
2. Holowanie fantomu na dystansie 50 metrów
3. Skok z pomostu o wysokości 1,5 metrów
Ćwiczenia
1. Holowanej osoby zmęczonej sposobem „most”
2. Ratowanie osoby tonącej tzw. „agresywnej”
3. Zanoszenie i holowanie deski ortopedycznej
4. Donoszenie sprzętu ratunkowego do tonącego
5. Ćwiczenie przygotowane przez przyjmującego egzamin

EGZAMIN NA STOPIEŃ PIES RATOWNIK

Ćwiczenia dopuszczające do egzaminu
1. Przepłynięcie 800 metrów
2. Holowanie fantomu na dystansie 100 metrów
3. Skok z pomostu o wysokości 3 metrów
Ćwiczenia
1. Zbiorowe tonięcie
2. Ratowanie z brzegu przy st.m. powyżej 4 lub prądzie powyżej 1m/s poza kąpieliskiem
3. Holowanie motorowej łodzi ratowniczej (dł. min. 5 metrów) na dystansie powyżej400m.
4. Ratowanie osoby nieprzytomnej leżącej na dnie
5. Zanoszenie liny na uszkodzoną łódź
6. Prowadzenie akcji ratowniczej
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW